Oude! Weblog van Henk Medema

januari 29, 2013

REGEM HABEMUS! wij hebben een koning!

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 7:37 am

Het nieuws van de troonsafstand van Beatrix deed snel de ronde over de hele wereld. Een Canadese vriend riep me gisteravond toe, via Facebook: dus jullie hebben een koning!
Nou ja, nog niet helemaal. Maar over een paar maanden is het wél zover, mét een koningin zelfs. En intussen wensen en bidden wij Willem Alexander en Maxima alvast Gods geweldige zegen toe.
Onmiddellijk moest ik denken aan het voorval tijdens de belegering van St. Quentin. Gaspard de Coligny, de hugenotenleider, voerde het commando over het garnizoen . De vijand had al zeven bressen in de muur geschoten, en schoot pijlen in de vesting met dit briefje er aan: “Geef je over!” Maar De Coligny liet de pijlen terugslingeren met deze boodschap als antwoord: “Regem habemus” .- “Wij hebben een koning.”
Simpel en sterk symbool van de positie die wij innemen in het Koninkrijk Gods. De vesting mag belegerd zijn, de bressen mogen zorg inboezemen, de vijand mag z’n pijlen naar binnen slingeren: Geef je over! Maar het enige antwoord dat wij voor hem hebben, is: Wij hebben een Koning!
En wat kunnen de mensen in de wereld dan alleen nog maar denken? Rare jongens, die christenen. ‘Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus!’ (Handelingen 17:7). Ja. Dat is ook zo. Eerst het koninkrijk zoeken en de gerechtigheid die daarbij hoort. En de rest krijg je dan wel niet cadeau, maar wel voor niks: uit genade.

Advertenties

januari 7, 2013

Opnieuw: The Hobbit & Het Kwaad

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 2:24 pm

The Hobbit, the movie: deel één, tweede keer gezien, kort na de eerste keer. Het helpt om ‘m wat meer op je te laten inwerken. Het werkt ontspannen omdat je niet zo wordt overweldigd door alle special effects en 3D beelden. Zo kun je beter de kern zien.
Wat me het meest intrigeerde bij het opnieuw zien van de film, was hoe Peter Jackson nauwkeurig de lijn van J.R.R. Tolkien volgt in zijn speurtocht naar het kwaad. Daarvoor moet je dieper graven dan zo op ’t oog lijkt. Smaug de draak, trollen en andere mens- of beestachtige wezens (orcs, goblins, wargs) lijken wel de verpersoonlijking van het kwaad, maar ze zijn het niet. Een paar keer hoor je Gandalf wijze woorden in die zin zeggen, maar er is kennelijk meer.
Inderdaad, het zit ‘m alweer in de Ring, ook al is die thematiek in deze ‘prequel’ van The Lord of the Rings niet zo scherp uitgewerkt. Ik probeer de beelden bijeen te voegen. Het zit ‘m, denk ik, bijvoorbeeld in de stukjes zwart-wit film die verschijnen om te symboliseren dat Bilbo door het dragen dan de Ring onzichtbaar wordt. Weliswaar is dit geen onbekende techniek, om bijvoorbeeld stukjes film tussen aanhalingstekens te zetten, als flashback of quote. Maar als ik het goed zie is er meer aan de hand. De essentie van het kwaad is, in de ogen van Tolkien, isolatie – en zo verbeeldt Jackson het ook. De kleur is er uit. De drieëne God die Zelf gemeenschap ís, Vader, Zoon en Geest, kan niet worden vervangen door eenzame individualiteit. Egotripperij is het in beslag nemen van de Ring.
Dit zijn, dunkt me, de beslissende momenten van THE HOBBIT. Het zwaard, de kracht, de macht ligt in handen van Bilbo, maar hij slaat niet toe, net zo min als later Frodo dat doet op het beslissende moment van zijn queeste. De zwakheid is de kracht. De uitkomst van het hele epos, aan het einde van LOTR, zal blijken te liggen in de beslissing om Gollum te sparen, eerst van Bilbo, later van Frodo.
Misschien is ‘erbarming’ ten aanzien van Gollum toch niet het goede woord. Kwaad wordt niet weggedaan door een houding van erbarming. Een kwaaddoener kan met erbarming tegemoet worden getreden, en dat kan zijn redding zijn, maar het kwaad zelf moet vernietigd worden – en dat kan alleen maar in de Doemspleet, zonder toedoen van mensenhanden.

januari 3, 2013

Verandering!

Filed under: Uncategorized — henkmedema @ 1:59 pm

Medema blijft bij Jongbloed, Henk gaat weg
Wat blijft: Uitgeverij Medema, sinds september 2009 imprint bij Jongbloed Uitgeversgroep in Heerenveen, zal met alle uitgaven onder deze vlag blijven varen.
Wat verandert: Henk Medema, uitgever bij dit imprint, verlaat per 1 april 2013 de actieve dienst bij Jongbloed.
Tot deze afspraak zijn wij in goede verstandhouding gekomen.
De meesten van jullie hebben gehoord en gezien dat het in het boekenvak momenteel spannend is. Ook binnen Uitgeverij Medema is dat te merken, en bij Jongbloed als geheel – trouwens bij alle boeken-uitgeverijen en bij vrijwel alle media-bedrijven. Met ‘ons’ imprint speciaal gaat het qua omzet helemaal niet goed, en de daaruit voortvloeiende vragen hebben ons in Heerenveen ernstig bezig gehouden.
Een stevige herstructurering binnen de uitgeverij-onderdelen van Jongbloed is naar de mening van directie en MT dringend gewenst, en die mening deel ik ten volle.
Dat betekent dat de uitgevers allemaal een tandje harder moeten werken, met heel veel aandacht voor de nieuwe structuur waarover we het in principe eens zijn geworden.

Overwegingen
Het is je vast niet ontgaan dat ik sinds geruime tijd een beetje ouder aan het worden ben. Daar hoef ik gelukkig niet over te klagen, maar tweeënzestig-en-een-half is toch wel mijn aantal jaren.
Het zal je ook opgevallen dat ik het de laatste tijd zeer druk heb, en ik hoop dat ik je niet teveel de aandacht ontzegd heb die je verdiende. Maar terwijl ik de achtentwintig uur per week (en in de praktijk meer) werk bij Jongbloed Uitgeversgroep met vreugde en genoegen deed, was er nog meer: werk in de gemeente als (tijdelijk) ondersteunend oudste, preken in allerlei gemeenten in Nederland, met de daarbij behorende voorbereiding, pastoraal werk, breed netwerken, en veel meer. Waar ik voor nóg meer (en vaak boeiend) werk werd benaderd, moest ik veelal ‘nee’ zeggen.
In deze situatie is het mij duidelijk geworden dat ik deze extra bijschakeling niet meer moet proberen mee te maken. Niet alleen dat de teruglopende omzetten extra commerciële inzet vergen, maar ook dat de daarbij noodzakelijke veranderende bijstelling van het imprint nog eens meer aandacht zal gaan vragen – en dat terwijl ik me juist in de komende tijd wilde gaan instellen op ander werk in de breedte van Gods koninkrijk. Dat is het voornaamste punt: ik ken niet het aantal jaren dat de Heer mij verder zal geven, maar ik zie wel dat er veel meer deuren open kunnen gaan als ik niet langer door uitgeverswerkzaamheden ben ingeperkt.

Overeenstemmng
In goed overleg hebben de leiding van Jongbloed en ikzelf in deze situatie wegen gezocht, samen met de Stichting De Wijnpers, de rechtspersoon die de voortzetting is van de vroegere Stichting Evangelische Uitgeverij H. Medema. Statutair en contractueel is vastgelegd dat De Wijnpers de inhoud van het imprint blijft bewaken, en dat zal zij ook blijven doen na mijn vertrek. Er zal gezocht worden naar een nieuwe invulling wat menskracht betreft, die het vertrouwen van De Wijnpers heeft en waarmee het imprint Medema verder gevoerd kan worden.
Eind maart zal er nog een gelegenheid zijn om bij Uitgeversgroep Jongbloed afscheid te nemen, en daarvoor zullen jullie te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.

Verder…
In de eerste maanden van 2013 willen mijn lieve vrouw Tineke en ik verder zoeken naar wat de Heer voor ons heeft in zijn Koninkrijk, en we proberen daarin zijn stem te beluisteren, ook door middel van anderen binnen de bestaande netwerken.
Het zal wel wennen zijn: na bijna negenendertig jaar geen uitgever meer te zijn! Maar we gaan blijmoedig deze nieuwe weg, en vertrouwen ons aan Hem toe Wiens hand ons leiden zal.
Een speciaal punt dat we graag met jullie willen delen: al lange tijd staat het huis en het uitgeverij-gebouw in Vaassen te koop. De tijd is niet geschikt voor verkoop, maar toch blijven we hiervoor bidden. Mogen we jullie in dat gebed meenemen? – en je weet maar nooit wat je netwerken kunnen betekenen…

Wij zijn via mail en telefoon en via heel veel andere wegen bereikbaar, en staan daar graag voor open; we waarderen bij voorbaat jullie betrokkenheid en liefde.

Blog op WordPress.com.